Isikuandmete privaatsuspoliitika


Teie privaatsus ja isikuandmete edastamise turvalisus on meie jaoks tähtis. Luues endale kasutajakonto Stessy Flowers OÜ e-poes https://stessy.ee/ (edaspidi veebipood), annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika) toodud tingimustel.

Üldtingimused


Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune füüsilise isiku isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemine on vajalik e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole e-poe teenuste kasutamine võimalik. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi vastava seadusandlusega.

Isikuandmete vastutav töötleja on: Stessy Flowers OÜ, registreerimisnumber 12295667, aadress: Liimi tn 1, Tallinn 1062, Eesti, e-post: info@stessy.ee

Stessy Flowers OÜ töötleb oma klientide ja teiste isikute andmeid alltoodud põhimõtete järgi, eelkõige:

  1. Isikuandmeid kogutakse minimaalselt võimalikus mahus; 
  2. Isikuandmeid kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks ja oma teenuste tutvustamiseks.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie Isikuandmeid kaotsimineku, muutmise, varguse ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.

Privaatsuspoliitika tingimused ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, sh füüsilise isiku kui ettevõtte volitatud esindaja suhtes. Meie e-poe veebileht võib sisaldada välislinke teiste isikute veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et Privaatsuspoliitika ei reguleeri isikuandmete töötlemise tingimusi teiste isikute veebilehtedel.

Töötleme isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Milliseid andmeid kogutakse?


Kogume ja säilitame järgmisi isikuandmeid alltoodud eesmärkidel:

  1. Kliendi identifitseerimiseks: Ees- ja perekonnanimi.
  2. Suhtlemiseks: telefon, e-post, aadress.
  3. Kauba kohaletoimetamiseks: asukoha aadress.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid


Vajame Isikuandmeid seoses:

  1. Teile kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks.
  2. Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks.
  3. Ostetud kauba kohaletoimetamiseks, üleandmiseks ja tagastamiseks
  4. Arvelduste teostamiseks.

Otseturundus


Veebipood saadab Teile uudiskirju ning pakkumisi Teie e-posti aadressile ainult juhul, kui Te olete selleks avaldanud soovi sisestades veebilehele oma e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Teil on igal ajal võimalik loobuda e-postiga saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Küpsised


Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikuandmete jagamine


Et täita oma kohustusi Teie ees, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks IT-tuge osutav ettevõte, audiitor- ja õigusteenust osutav ettevõte. Veebipood edastab isikuandmeid ka veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega oma õigust kasutada neid muul otstarbel. Vastavalt õigusaktidele ja meie koostöölepingule on nad kohustatud Teie isikuandmeid töötlema tagades nende privaatsuse.

Seadusandluses ette nähtud juhtudel tuleb meil edastada Isikuandmeid õiguskaitseorganitele, riiklike ja kohalike omavalitsusasutustele, kohtutäiturile, pankrotihaldurile ja teistele Isikuandmete nõudeõigusega isikutele.

Samuti võime edastada Teie isikuandmeid eelloetletud isikutele oma seaduslike õiguste kaitseks.

Teie õigused


Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

1. Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie kohta on kogutud. Soovitud koopia kogutud isikuandmetest väljastamisel e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.

2. Isikuandmete parandamine

Veelgi enam, kui teie meelest on teave Teie kohta vale või puudulik, on teil õigus paluda meil seda parandada.

3. Nõusoleku tühistamine

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, on Teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

4. Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete täielikku või osalist kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kustutamiseks palume esitada kirjalik vastavasisuline taotlus.

5. Kaebuse esitamise õigus

Kui Te ei ole rahul meie tegevusega isikuandmete töötlemisel või saadud vastustega oma päringutele, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website uses cookies. By clicking on "Accept", you agree with cookie and privacy policy.